Střelnice

Krytá 25 m střelnice se 7 elektrickými pojezdy 
Půjčovna zbraní 
Prodej zbraní a střeliva
Výcvik ve střelbě
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti Z.P.
Nastřelování zbraní
Drobné opravy 
 
-1-
 
 
 
 
 
Provozní řád střelnice
 
FIT AREÁL PARABELLUM
 
v Květnici
 
 
 
1. Plně krytá střelnice se nachází v přízemí víceúčelového objektu na adrese Květnice, Do Průhonu 50, 250 84 Sibřina (N 50°03.605´, E 014° 41.093´). Podle klasifikace ČSN 39 5401 se jedná o střelnici kategorie B (tunelová), třídy 2/3 (veřejná, komerční s pevnou nebo proměnlivou dálkou střelby), skupiny K/B (pro kulové zbraně, s možností střelby brokovnicí na pevný terč). Majitelem a provozovatelem střelnice je Jiří Pavlíček, nar. 2. 9. 1953, bytem Květnice, Do Průhonu 50, 250 84 pošta Sibřina, IČO 15363317. Střelnice je používána k podnikatelským účelům.
 
2. Pro potřeby provozovatele a v případě jím organizovaných akcí je provoz střelnice celoroční a každodenní v době od 8 do 24 h; konkrétní dobu konání jednotlivých střeleckých akcí v tom případě určuje provozovatel podle svých potřeb. Provozní doba pro veřejnost je od pondělí do pátku 17-22 h, v sobotu 13-22 h, jinak podle dohody nebo objednávky.
 
3. Střelnici lze k jakýmkoliv účelům používat jen souhlasem provozovatele. Uživatelé střelnice (střelci) jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Dále jsou povinni řídit se pokyny provozovatele, jím určených osob, zejména správce střelnice, řídícího střelby a při závodech též rozhodčích. Osoby, které ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních, poškozují majetek a porušují pokyny uvedených osob nebo tento provozní řád, mohou být i s okamžitou platností vyloučeny z používání střelnice, a to jak jednorázově, tak i s dlouhodobou (trvalou) účinností. Stejně bude naloženo s osobami, které jeví známky požití alkoholu nebo drog.
 
4. Střelnice má jedno plně kryté střeliště půdorysu 30x10 m, vybavené na čele zakřiveným ocelovým zachycovačem střel v celém profilu. Na palebné čáře na 25 m je sedm oddělených střeleckých boxů. Střílí se výhradně při umělém osvětlení. 
5. Na střelnici je dovolena střelba až do maximální vzdálenosti 25 metrů z pistolí a revolverů všech ráží s počáteční energií střely do 2500 J, z dlouhých malorážek všech ráží a výkonů, z předovek do ráže 18 mm s nabíjecími poměry doporučenými výrobcem, z brokovnic do ráže 10 standardními laboracemi nábojů a z dlouhých kulových zbraní do ráže .308/7,62 mm včetně s počáteční energií střely do 3800 J.Není dovolena střelba v automatickém režimu (dávkou).
 
- 2 -
 
6. Střílí se do papírových terčů upevněných na přibližovacím terčovém zařízení na vzdálenosti 10-25 m, anebo do terčů, které odpovídají pravidlům příslušné sportovní disciplíny (včetně kovových terčů). Obvykle se střílí z palebné čáry vyznačené střeleckými boxy. V případě potřeby lze střílet i z plochy střeliště před boxy, avšak nejméně 7 metrů od lapače střel. Z dlouhých kulových zbraní na puškové náboje se střílí z boxů na palebné čáře.
 
7. Při střelbě se ve střelnici nesmějí zdržovat jiné osoby mimo střelců správce střelnice, instruktorů, event. řídícího střelby a rozhodčích. Současně může střílet nanejvýš sedm osob. Z plochy mimo box nebo dlouhou brokovou a kulovou zbraní může střílet vždy jen jedna osoba. Po dobu střelby však musí být ve střelnici (do níž je zahrnuta i místnost řídícího střelby) vždy nejméně dvě osoby, anebo musí být provoz nepřetržitě sledován kamerovým systémem.
 
8. Ke střelbě lze použít zbraně vlastní nebo zapůjčené jinou osobou nebo provozovatelem střelnice (tzv. střelba pod dohledem). Pokud použitá zbraň nepatří provozovateli střelnice, její držitel se musí prokázat zbrojním průkazem příslušné skupiny a průkazem zbraně nebo jiným legálním dokladem o oprávněném používání zbraně. 
 
9. Při střeleckých závodech musí být dodržována pravidla sportovní střelby pro danou disciplínu. V ostatních případech musí před započetím střelby každý střelec nebo za skupinu instruktor seznámit správce střelnice s programem střelby a druhem používaných zbraní a střeliva. Správce střelnice nepřipustí k použití zbraně a střelivo, které nejsou zjevně bezpečné. Používání průbojných, svítících, chemických a podobných střel - včetně střel s jiným jádrem než olověným - je zakázáno. Správce střelnice může vyloučit z používání zbraně nebo střelivo, které nepovažují za bezpečné nebo které poškozují zařízení střelnice nebo nadměrně obtěžují ostatní přítomné osoby. V těchto případech může střelec dohodnout s provozovatelem individuální program střelby.
 
10. Střelci a všechny další osoby jsou ve střelnici přítomny na vlastní nebezpečí. Péčí provozovatele nejsou pojištěny proti škodám na zdraví nebo na majetku. Každá přítomná osoba přímo odpovídá za škody, které eventuálně způsobí svým jednáním. Všechny osoby přítomné ve střelnici musí používat ochranu sluchu a zraku.
 
11. Správci střelnice jsou:
Jiří Pavlíček tel. 604 267 743
Jiří Pavlíček ml. tel. 605 366 875 
Martin Mrázek tel. 608 463 502
Správce střelnice je po dobu řízení provozu střelnice označen jmenovkou podle vzoru:
FIT AREÁL PARABELLUM
Správce střelnice
Jiří Pavlíček
 
 
 
- 3 -
 
V provozním deníku střelnice se uvede jmenovitě správce střelnice odpovědný daného dne a času za provoz střelnice. Správce střelnice odpovídá za zapsání všech přítomných střelců do Knihy návštěv střelnice; vzor zápisu a evidovaných údajů je v příloze. V době provozu střelnice správce plní povinnosti podle § 55 zákona č. 119/2002 Sb. Nepřipustí provoz střelnice, pokud používané zařízení není ve funkčním a bezpečném stavu. Po dobu provozu střelnice se zdržuje na střelnici a osobně nebo prostřednictvím pověřeného řídícího střelby (rozhodčího) organizuje a řídí veškerý provoz. Nepřipustí porušování tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.  Pokud on nebo řídící střelby zjistí během střelby nebezpečí (zejména porušení bezpečnostních pravidel), okamžitě vydají povel k přerušení střelby a provádějí potřebná opatření.
 
12. Pravidla bezpečného zacházení se zbraní a střelivem
a) V celém objektu střelnice a na pozemcích k němu náležejících - s výjimkou vlastní střelnice - není dovoleno vyjímat zbraně a střelivo z pouzder nebo přepravních obalů. Provozovatel pro přítomné osoby po dobu jejich pobytu v areálu zajišťuje bezpečnou úschovu zbraní a střeliva. Jinak je zakázáno kdekoliv odkládat zbraně a střelivo bez přímého dohledu držitele. Je zakázáno dotýkat se cizích zbraní a střeliva.
b) Z pouzdra nebo z přepravního obalu lze zbraň a střelivo vyjmout pouze při kontrole správcem střelnice, a to jen na místě k tomu určeném.
c) Jinak se zbraně vyjmou až na palebné čáře. Tam každý zbraň odloží v bezpečném stavu a nesmí se jí dotýkat do povelu “Nabíjet”. Po tomto povelu může uživatel manipulovat se zbraní podle svého uvážení, avšak vždy tak, aby neohrožoval sebe ani jiné osoby. Ústí hlavně vždy směřuje ve směru střelby.
d) Povel ke střelbě vydává řídící střelby hlasem (“Pal”, “Pálit”) nebo zvukovým signálem.
e) Střílí se přibližně ve směru podélné osy střelnice směrem k zachycovači střel. V průběhu střelby střelec může seřizovat odkládat nebo nabíjet zbraň, přibližovat a měnit terče, ale po celou dobu se nesmí vzdalovat z určeného stanoviště.
e) Střelbu ukončí řídící hlasem (“Palbu zastavit”) nebo zvukovým signálem. Následuje povel “Zbraně zajistit”, na nějž musí být všechny zbraně neodkladně odloženy v bezpečném stavu (vybité, otevřený závěr nebo nábojový válec, ústí hlavně směrem k terčům). Další postup se řídí pokyny nebo povely řídícího střelby.
f) Tato pravidla se přiměřeně použijí i při individuálním tréninku.
g) Každý střelec je po dobu pobytu ve střelnici povinen upozornit na eventuálně zjištěné nebezpečí.
h) Střelnice je vybavena lékárničkou první pomoci podle specifikace uvedené ve vyhlášce č. 493/2002 Sb.
13.  Mimořádné události
Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události zodpovídá správce střelnice. Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice. Správce střelnice podle závažnosti mimořádné situace (zranění) neprodleně informuje příslušné oddělení Policie ČR.
 
 
- 4 -
 
V případě zranění nebo náhlé nevolnosti osoby správce střelnice ihned zastaví střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a případně přivolá záchrannou službu. V případě střelného zranění osoby správce střelnice zamezí odchodu všech ostatních osob ze střelnice a další manipulaci se zbraněmi a střelivem. Vyrozumí příslušný orgán Policie ČR, vyčká příjezdu Policie ČR a dále se řídí jejich pokyny. 
V případě vzniku požáru správce střelnice ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach; podle rozsahu požáru přivolá případně hasiče. Vydá pokyny pro bezpečné odložení zbraní a střeliva a neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob přítomných na střelnici. Po případném příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.
Důležitá telefonní čísla:
hasiči       150
záchranná služba 155
Policie ČR 158/974 881 760
 
14. Vydáním tohoto provozního řádu se ruší platnost všech dříve vydaných provozních řádů střelnice a jejich případných dodatků.
 
 
V Květnici dne                                             Provozovatel
 
 
 
_________________________________________________________________
 
ING. PŘEMYSL LIŠKA, CSc., V ZÁKOPECH 26, 142 00 PRAHA 4 – PÍSNICE
tel. 602 937 681
 
ZNALECKÝ POSUDEK
 
 
Ověřuji podle § 52 odst. 4 písm. b) zák. č.119/2002 Sb., že tento provozní řád střelnice FIT AREÁL PARABELLUM v Květnici z balistického hlediska odpovídá aktuálním podmínkám a technickému řešení této střelnice, a tudíž i požadavkům jejího bezpečného provozu.
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu u Městského soudu v Praze pro obor střelivo a výbušniny, specializace balistika. Znalecký úkon jsem vyznačil v deníku pod č. 269/15.
V Praze dne 10. prosince 2015
 

 

 
 
 
 

Kontrola zbraně mikroskopem

Pokud potřebujete zkontrolovat vývrt máme profesionální vybavení na kontrolu hlavní. U starších zbraní dochází postupem času k opotřebení a my vám jsme schopni říct v jakém stavu nábojová komora či samotný vývrt. Důležitá je i souosost komor a hlavně u revolverů, která významnou měrou ovlivňuje přesnost a životnost zbraně.
 
Na naší střelnici lze střílet ze všech civilně dostupných ráží. Omezení se týká pouze střeliva, kdy nesmí obsahovat žádné ocelové jádro jakékoli tvrdosti. Na naší střelnici není možno střílet ze zbraní na puškové střelivo např: 7,62x39, 308 Wim, 30-06 Sprigfield, 223 Rem. atd.